Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Opel Manufacturing Poland sp. z o.o.,
ul. Adama Opla 1, 44-121 Gliwice jako administratora danych, w związku z korzystanie ze sklepu internetowego www.opel-sprzedajemy.pl, w tym, w celu umożliwienia Ci zapoznania się z towarami przedstawionymi na tej stronie internetowe oraz kontaktu z administratorem danych w sprawie tych towarów. 

Przetwarzanie danych opiera się na podstawie prawnej realizacji umowy i przestrzegania zobowiązań prawnych zob. Art. 6 (1) b) i c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu umożliwienia sprzedaży naszych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności realizacji sprzedaży lub czynności podejmowanych przed zawarciem umowy lub realizacji Twoich zamówień, lub podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prowadzenia lub administrowania sprzedażą w sklepie internetowym.

Jako administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujący sposób:

DaneCel
Imię, nazwisko, firma, adres pocztowy, numer telefonu, adres mailowy, nr rachunku bankowegoZarządzanie dostępami Ewidencjonowanie Umożliwienie komunikacji między Klientem a sprzedażą OMP Zawarcie umowy sprzedaży towarów Ustalenie szczególnych warunków sprzedaży w związku z wymogami Prawa ochrony środowiska
W przypadku podmiotów wymagających szczególnych pozwoleń lub innego rodzaju decyzji administracyjnych związanych z ochroną środowiska: Dane o wpisie do BDO, innego rodzaju decyzjach administracyjnych    związanych z prowadzoną działalnością

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w związku z wypełnianiem obowiązków i uprawnień wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub obowiązków ewidencyjnych, podatkowych, księgowych, rachunkowych. 

Podanie wyżej wymienionych danych jest niezbędne dla realizacji umowy. W przypadku niedostarczenia w/w danych osobowych, nie będzie możliwe wykonanie umowy sprzedaży, wywiązanie się ze zobowiązań lub spełnienie innych Twoich żądań.

Powyższe dane będą przechowywane przez określony czas zgodnie z Harmonogramem przechowywania rekordów w OMP. Dane Klienta zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane do czasu wykonania umowy i upływu terminu realizacji roszczeń wg przepisów prawa, w tym prawa cywilnego.

Odbiorcy

Odbiorcami podanych danych osobowych w celu wykonywania nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, banki realizujące transakcję, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Klienta (m.in. podmioty świadczące usług księgowe i internetowe).

Udostępniamy Twoje dane osobowe w poniżej wymienionych celach, następującym odbiorcom:

DaneCelOdbiorca
Dane wymienione powyżejDostawca ITNeocase, 91 boulevard National, La Garenne 92250 Colombes France
Dane wymienione powyżejDostawca strony internetowejGrafitovo Grzegorz Cieślak Siemianowice Śląskie, ul. Skrzeka i Wójcika, nr 7A, lok. 34, 41-106
Dane wymienione powyżejrozliczenia w ramach grupy kapitałowej StellantisPeugeot SA, Ruel Management Centre, 7, rue Henri St. Claire Deville, 92563 Ruel-Malmaison, France.
Dane wymienione powyżejAdministrowanie ubezpieczeniamiFirmy ubezpieczeniowe

Twoje dane osobowe mogą również zostać udostępnione innym podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA 

Jako osoba, której dane osobowe dotyczą, przysługują CI następujące prawa zgodnie z obowiązującym przepisami prawa: 

– Prawo do dostępu do treści swoich danych (Art. 15 RODO) oraz do informacji na temat sposobu ich przetwarzania 

– Prawo do sprostowania (Art. 16 RODO) 

– Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) (Art. 17 RODO) 

– Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) 

– Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO) 

– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, które opiera się na art. 6 (1) e) lub f) RODO lub gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO) 

Informujemy, iż skorzystanie z w/w praw jest ograniczone określonymi wymogami prawnymi, które mogą być przez nas realizowane wyłącznie z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków (patrz w szczególności art. 12 – 14 RODO).  

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt listowny na adres: Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o., ul. Adama Opla 1, 44-121 Gliwice lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: ochrona.danych@opel.com

Jako administrator możemy zaktualizować przekazane dane osobowe w każdym czasie (np. w przypadku zmiany adresu Klienta).

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), prosimy o kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu: https://uodo.gov.pl/

Nasze dane kontaktowe:

Opel Manufacturing Poland sp. z o.o., Adama Opla 1, 44-121 Gliwice, telefon: +48 32 270 90 00,

Członkowie Zarządu:  Andrzej Korpak, Jacek Żarnowiecki, Michał Jankowiak, Stefan Moisa.