Regulamin sklepu

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

za pośrednictwem sklepu internetowego
obowiązujące w Stellantis Gliwice sp. z o. o

1. Zakres stosowania

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Stellantis Gliwice sp. z o. o., 44-121 Gliwice, ul. Adama Opla 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 752649, o kapitale zakładowym wynoszącym 3.891.790.000 zł.. NIP: 9691633993.jako sprzedawcą a podmiotami nabywającymi towary za pośrednictwem sklepu internetowego w witrynie www.opel-sprzedajemy.pl („Klienci”).

1.2. Klientami są użytkownicy, którzy mają dostęp do sklepu internetowego po zarejestrowaniu i wyrażeniu wszystkich wymaganych zgód.

2. Zawarcie umowy

2.1 Stronami umowy sprzedaży są Stellantis Gliwice i Klient.

2.2. Prezentacja produktów w sklepie internetowym Stellantis Gliwice nie stanowi prawnie wiążącej oferty. Strona internetowa Stellantis Gliwice przedstawia jedynie katalog internetowy produktów wystawionych do sprzedaży przez Stellantis Gliwice. 

2.3. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowych są sprzedawane jako używane i nie posiadają kompletnych instrukcji, kart gwarancyjnych lub opisów technicznych, chyba że w opisie towaru wskazano inaczej w sposób wyraźny. Towary te sprzedawane są w celu ich wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Zamówienia i dostawa

2.4. Zamówienie zostaje dokonane poprzez aktywowanie przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” w oknie dialogowym. Akceptując przycisk zamówienia Klient składa wiążące zamówienie towarów znajdujących się w koszyku. Do tego momentu Klient jest uprawniony do zmiany lub usunięcia wszystkich informacji i towarów znajdujących się w koszyku. 

2.5. Jeżeli zamówiony przez Klienta towar nie jest dostępny, nie możemy przyjąć oświadczenia o przyjęciu zamówienia. W takich przypadkach umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku. Stellantis Gliwice powiadomi Klienta niezwłocznie i zwróci wszelkie otrzymane płatności. W takich przypadkach Stellantis Gliwice nie jest zobowiązana do dostarczenia towaru, ale zastrzega sobie prawo do świadczenia równoważnych towarów pod względem jakości i ceny.

2.6. Przewidywany termin wysłania towaru lub udostępnienia go do odbioru osobistego wynosi 30 dni. Terminy dostaw są zawsze niewiążące, chyba że zostały potwierdzone na piśmie jako wiążące. Odszkodowanie za opóźnioną dostawę jest wyłączone we wszystkich przypadkach, chyba że po stronie Stellantis Gliwice zaistniała wina umyślna.

2.7. Baterie i ogniwa litowe są zawsze klasyfikowane jako towary niebezpieczne. Są klasyfikowane w klasie towarów niebezpiecznych 9 jako „różne substancje i przedmioty niebezpieczne” i podlegają specjalnym przepisom transportowym. W związku z tym transport baterii i ogniw litowych podlega różnym przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych.

2.8. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania towarów nabytych w sklepie internetowym Stellantis Gliwice wyłącznie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem i akceptując niniejsze Warunki oświadcza, że nie będzie wykorzystywał towaru w innym celu. Jeśli przedmiotem sprzedaży będzie nabycie towaru jako odpadu w rozumieniu przepisów środowiskowych, Stellantis Gliwice zastrzega zastosowanie do transakcji sprzedaży wszelkich warunków wynikających z przepisów prawa i procedur środowiskowych obowiązujących w Stellantis Gliwice.

2.9. Towar wysyłany jest na koszt Klienta na warunkach określonych w pkt 3 niniejszych Warunków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku dostaw do krajów UE Klient jest zobligowany do pokrycia wszelkich dodatkowych opłat za dostawę, które różnią się w zależności od kraju (ich koszt ustalany jest indywidualnie), a akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zobowiązuje się do pokrycia tych kosztów. Za odprawę celną importową odpowiada odbiorca. Stellantis Gliwice  zapewnia odpowiednią dokumentację eksportową.

2.10. W przypadku nabycia przez Klienta towaru z zamiarem wykorzystania go i sklasyfikowania jako odpad, ma obowiązek poinformować o tym Stellantis Gliwice przed odbiorem towaru, dopełnić wszystkich obowiązków wynikających z przepisów polskiego prawa (posiadania wpisu w rejestrze BDO, decyzji na przetwarzanie/zbieranie odpadów, prowadzenia ewidencji itp.) oraz poddać się audytowi Stellantis Gliwice w celu potwierdzenia spełnienia wymagań prawnych. W przypadku braku spełnienia przez Klienta wymagań prawnych w zakresie gospodarki odpadami, Stellantis Gliwice ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia braku spełnienia tych wymogów. W takim przypadku wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi Klient, a Stellantis Gliwice jest uprawniona do potrącenia ich z kwot wpłaconych przez Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie kary i szkody wynikające z nieprawidłowego zagospodarowania odpadu.

3. Ceny, warunki płatności

3.1. Cena zakupu jest zawsze należna natychmiast i zostaje uiszczona przez Klienta niezwłocznie po zakupie, lecz nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych.

3.2. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością Stellantis Gliwice  zgodnie z pkt 7 poniżej.

3.3. Ceny są podane w kwotach brutto i zawierają podatek VAT. W przypadkach określonych przepisami prawa mogą być powiększone o opłaty przewidziane prawem, których koszt obciąża Klienta.

3.4. Wszelkie koszty, o ile takie powstaną w dniu zawarcia umowy lub po jej zawarciu, związane z zawarcie umowy, sprzedażą i wydaniem towaru ponosi Klient. W szczególności, Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich należności publicznoprawnych oraz kosztów z nimi związanych, jeśli takie powstaną po stronie Stellantis Gliwice w związku z zawarciem lub obowiązywaniem niniejszej Umowy.

3.5. Warianty dostawy zależą od gabarytów zakupionego towaru i są określane przez Stellantis Gliwice  w ogłoszeniu:

a) kurier – w przypadku towarów o gabarytach nieprzekraczających wymogów określonych przez dostawcę usług kurierskich,

b) odbiór osobisty przez Klienta – w przypadku towarów o gabarytach nieprzekraczających wymogów określonych przez dostawcę usług kurierskich.

Dostawca usług kurierskich określony jest na stronie internetowej sklepu.

3.6. Koszty dostawy określane są indywidualnie w ogłoszeniu dotyczącym konkretnego towaru. Na prośbę Klienta mogą być również potwierdzone przed dokonaniem zamówienia. 

3.7. W przypadku dostaw za granicę obowiązują inne koszty wysyłki, które różnią się w zależności od kraju docelowego. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni w przypadku braku możliwości dostarczania pewnych towarów za granicę lub do niektórych krajów.

3.8. Zapłata za zamówiony towar następuje zgodnie ze sposobem płatności wskazanym na zamówieniu. Oferujemy następujące formy płatności:

a) przelew na rachunek bankowy wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej po dokonaniu zakupu.

4. Prawo Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy

4.1. Jeśli składasz zamówienie jako konsument (tj. zgodnie z definicją prawną zawartą w art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Poniżej przekazujemy Ci informację o ustawowym prawie do odstąpienia od umowy w przypadku wysyłki i zamówień dokonanych przez konsumenta.

Informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, inna niż przewoźnik, objęła lub weszła w posiadanie towarów, lub w przypadku dostaw częściowych nastąpiła dostawa ostatniego elementu / sztuki.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy spółce:

Stellantis Gliwice sp. z o. o., 
44-121 Gliwice, 
ul. Adama Opla 1,

poprzez wyraźne oświadczenie (na przykład list, faks lub e-mail wysłany pocztą) zawierające powiadomienie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to wymagane.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

Jeśli odstąpisz od umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najtańsza dostępna opcja przesyłki). W przypadku zwrotu użyjemy tej samej formy płatności, której użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu zwrócenia nam towaru lub do czasu wykazania, że ​​towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

Jesteś zobowiązany do pokrycia wszystkich bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że Stellantis Gliwice  zgodzi się je ponieść.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności art. 38. Dla przykładu, prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w przypadku gdy konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

5. Gwarancja i rękojmia za wady. Ograniczenie odpowiedzialności Stellantis Gliwice 

5.1. Stellantis Gliwice nie udziela gwarancji na sprzedawany towar.

5.2. Stellantis Gliwice  i Klient wyrażają zgodę na wyłączenie prawa do rękojmi za wady fizyczne i prawne nabywanego towaru. Oznacza to zniesienie w całości jakiejkolwiek odpowiedzialności Stellantis Gliwice za wady prawne lub fizyczne sprzedawanego towaru, na co Klient wyraża zgodę zawierając transakcję zakupu towaru.

5.3. Wyłączenie wskazane w pkt 5.2. nie dotyczy nabycia towaru przez Klienta, który dokonał zamówienia w charakterze konsumenta. Jeżeli Klientem jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność  Stellantis Gliwice  z tytułu rękojmi za wady prawne lub fizyczne ulega ograniczeniu do roku od dnia wydania towaru Klientowi.

5.4. Stellantis Gliwice  i Klient niniejszym ograniczają odpowiedzialność Stellantis Gliwice  za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży do przypadków, gdy jest to wynikiem winy umyślnej Stellantis Gliwice 

5.5. Klient ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za towar po jego wydaniu, w szczególności za szkody na mieniu i osobie oraz wszelkie inne, wynikające bezpośrednio z posiadania lub korzystania z towaru. Klient oświadcza, że zwalnia Stellantis Gliwice  z wszelkiej odpowiedzialności związanej lub mogącej wyniknąć w związku z nabytym towarem.

6. Prawa własności intelektualnej

6.1. Klient nie będzie korzystał z żadnego oprogramowania wykorzystywanego przez Stellantis Gliwice sp, chyba że w ramach odrębnych ustaleń, na piśmie, w sposób wyraźny zostanie ustalone inaczej. Jeśli towar stanowi sprzęt komputerowy lub elektroniczny, jego instalacja lub konfiguracja będzie dokonana przez Klienta na własny koszt. 

6.2. Klientowi nie będą przysługiwały żadne prawa, gwarancje, licencje ani sublicencje związane z oprogramowaniem, z którego korzystał Stellantis Gliwice przed przekazaniem towaru. Klient potwierdzi usunięcie tych programów, informacji, danych i oznaczeń. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być rozumiane jako przeniesienie licencji, sublicencji lub innych praw. 

6.3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Stellantis Gliwice  w przypadku stwierdzenia istnienia w towarze programów, informacji, danych lub oznaczeń, o których mowa powyżej. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia informacji, danych lub oznaczeń przed ich przekazaniem osobom trzecim, zmianą, usunięciem do czasu ich usunięcia przez Stellantis Gliwice 

6.4. Po zakończeniu korzystania z towaru, Klient przeprowadzi samodzielnie proces recyklingu lub innego rodzaju odzysku sprzętu elektrycznego lub elektronicznego (tylko jeśli posiada odpowiednie decyzje i spełnia wymagania prawne w tym zakresie) lub przekaże towar (dotyczy to wszystkich zakupionych przedmiotów jak i każdego z osobna) podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takiego procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient będzie przechowywał dokumenty dotyczące przeprowadzenia recyklingu lub innego procesu odzysku towaru przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa, ale nie krócej niż przez 5 lat. 

6.5. Klient na każde wezwanie Stellantis Gliwice wykaże, że jest właścicielem oraz że jest w posiadaniu towaru, chyba że Klient wykaże, że towar został poddany procesowi recyklingu lub innego rodzaju odzysku sprzętu elektronicznego (dotyczy wszystkich zakupionych przedmiotów jak i każdego z osobna).

6.6. W okresie roku od daty przeniesienia własności towaru Stellantis Gliwice  uprawniony jest do przeprowadzania weryfikacji prawidłowości prowadzenia przez Klienta dokumentacji związanej z realizacją niniejszej Umowy oraz do weryfikacji wywiązywania się przez Klienta z innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Klient zobowiązany jest umożliwić Stellantis Gliwice  na każde żądanie dostęp do towaru lub udostępnić dokumentację związaną z wykonaniem niniejszej Umowy.

6.7. Klient zobowiązuje się bronić, chronić Stellantis Gliwice , a także jego następców prawnych przed wszelkimi roszczeniami oraz chronić ją przed naruszeniem (w tym patent, znak towarowy, prawa autorskie, prawo do wzoru przemysłowego lub inne prawa własności lub nadużycie lub przywłaszczenie tajemnicy handlowej) oraz wynikające z tego szkody i wydatki (w tym honoraria prawników i inne honoraria zawodowe) powstałe w jakikolwiek sposób w odniesieniu do sprzedanych towarów.

7. Zastrzeżenie własności

7.1. Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży pozostaje własnością  Stellantis Gliwice  , zgodnie z art. 589 k.c. i przed pełną zapłatą ceny nie zostanie wydany Klientowi.

7.2. W przypadku braku uiszczenia przez Klienta ceny w terminie 7 dni kalendarzowych, Stellantis Gliwice przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 90 dni roboczych (zgodnie z art. 395 k.c.).

8. Poufność transakcji sprzedaży

8.1. Klient nie jest uprawniony, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Stellantis Gliwice , w jakikolwiek sposób do:

a) ogłaszania ani publikowania faktu, że Stellantis Gliwice  zobowiązała się do sprzedaży Klientowi towarów objętych niniejszą Umową, 

b) używania jakichkolwiek znaków towarowych lub nazw handlowych Stellantis Gliwice  lub grupy kapitałowej, do której należy Stellantis Gliwice  w materiałach reklamowych lub promocyjnych Klienta lub 

c) wykorzystywania informacji Stellantis Gliwice  lub grupy kapitałowej, do której należy Stellantis Gliwice  w jakiejkolwiek formie elektronicznej komunikacji, takiej jak witryny internetowe (wewnętrzne lub zewnętrzne), blogi lub inne rodzaje postów.

9. Prywatność

9.1. Wszystkie przekazane nam dane osobowe będą traktowane jako poufne i przetwarzane z poszanowaniem wymogów prawnych. Przetwarzane będą wyłącznie dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji handlowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

10. Prawo do potrącenia

10.1. Niezależnie od prawa do potrącenia lub rekompensaty przewidzianych w przepisach prawa powszechnego, Klient wyraża zgodę na potrącenie wszelkich kwot należnych Stellantis Gliwice od Klienta z wierzytelnościami przysługującymi od Stellantis Gliwice  Klientowi lub podmiotom z nim powiązanym.

11. Siła wyższa

11.1. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewypełnienie zobowiązań przez Stellantis Gliwice  jest usprawiedliwione, jeśli Stellantis Gliwice  nie jest w stanie dostarczyć towaru, lub Klient nie może wywiązać się ze zobowiązań umownych, w tym przyjąć towarów objętych niniejszą Umową, w wyniku zdarzenia lub zdarzeń poza uzasadnioną kontrolą strony i bez jej winy lub zaniedbania, w tym, ale nie wyłącznie, w przypadku klęski żywiołowej, działania jakiegokolwiek organu rządowego, pożarów, powodzi, wichur, eksplozji, zamieszek, wojny, sabotażu, problemów pracowniczych (w tym lokauty, strajki i spowolnienia), niemożności uzyskania zezwolenia, materiału, sprzętu roboczego lub transportu, nakazu lub nakazów sądowych, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie o takim opóźnieniu zostanie przekazane przez zainteresowaną stronę drugiej stronie tak szybko, jak to możliwe po zdarzeniu lub zdarzeniach (ale w żadnym wypadku nie później niż 10 dni później). 

11.2. Jeśli opóźnienie trwa dłużej niż 30 dni Stellantis Gliwice  może natychmiast rozwiązać umowę sprzedaży, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta poza przypadkami winy umyślnej. 

12. Jurysdykcja, prawo właściwe, inne

12.1. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie ma wpływu na skuteczność umowy lub Ogólnych Warunków Sprzedaży.

12.2. Stellantis Gliwice  nie wyraża zgody na dokonanie cesji praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej Umowy przez Klienta na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Stellantis Gliwice wyrażonej na piśmie.

12.3. Do umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zastosowanie ma prawo polskie, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowie międzynarodowej sprzedaży towarów i wszelkich przepisów kolizyjnych, które wymuszają swoje zastosowanie.

12.4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub związane z transakcją sprzedaży zawartą na podstawie tych warunków będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Stellantis Gliwice , z zastrzeżeniem szczególnych przepisów dotyczących sprzedaży konsumenckiej. Prawem właściwym dla umowy, w szczególności oceny formy zawarcia umowy, zobowiązań i postanowień w niej zawartych a także jej wykonania lub niewykonania, podlegają prawu polskiemu.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – WZÓR

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Stellantis Gliwice sp. z o. o., 
44-121 Gliwice, 
ul. Adama Opla 1

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

Data odbioru2(*)………………………………………..………………. 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

Edytuj